Агенција за вработување во рамките на постојната имплементација на Оперативниот План за активни мерки 2017 и проектот „Поддршка за вработување на млади“ финансиран од ЕУ, објавува: 


Јавен Оглас за учество во мерката Практиканство


До невработени лица 

До работодавачите 


Изјава од работодавач 

Апликација за работодавач за учество во програматаПроектот „Поддршка за вработување на млади“ е финансиран во рамките на оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА Компонента 4). Активностите на проектот директно придонесуваат во достигнувањето на целите од Оперативниот План за активни мерки за 2017 година.