Покана за тендер за организирање и спроведување на обуки за напредни ИТ вештини за невработени лица на возраст до 29 години, баратели на работа во рамките на компонента Б „Обуки за вештини побарувани  на пазарот на трудот“