УПРАВУВАЊЕ

Управниот одбор на Агенцијата е составен од девет члена од редот на стручни лица со познавање или искуство во областа на вработувањето, од кои пет претставници именува Владата на Република Македонија, а по два претставника се именуваат од организацијата на работодавачите и организацијата на репрезентативниот синдикат за време од четири години, со право на повторен избор.

Членови на Управен одбор:

Миланчо Успрцов- Претседател
Ангел Димитров - Потпретседател
Горан Георгиевски
Жаклина Јовановска
Вангел Андрески
Валентина Шаурек
Белинда Николовска
Зоран Мироновски
Дојчин Цветановски