Покана за Тендер

за организирање и спроведување на обуки за вештини побарувани на пазарот на трудот за долгорочно невработени баратели на работа во рамките на компонентата 3 „обуки за вештини побарувани на пазарот на трудот“

Детали МК

Детали АЛ

Детали ЕН

Апликациска форма