Поддршка на растот на микро и мали претпријатија за создавање на нови работни места - 2016 година

повеќе...

Обука на работно место со субвенционирано вработување - 2016 година

повеќе...

Проектот кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места за млади лица до 29 годишна возраст

повеќе...

Проект Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места

повеќе...

Практична работа (практиканство)

повеќе...

Програма за условен паричен надоместок (УПН) за субвецнионирано вработување на лица во социјален ризик - 2015 година

повеќе...

Обука кај познат работодавач

повеќе...

Субвенционирање на вработување - 2014 година

повеќе...

Субвенционирање на вработување на деца без родители - 2014 година

повеќе...

Обука кај познат работодавач со субвенционирано вработување

повеќе...

Субвенционирање на вработување на млади лица до 29 години - Прва шанса

повеќе...

Финансиска поддршка на правни субјекти (микро и мали претпријатија и занаетчии) за отворање на нови работни места

повеќе...