Оперативен план

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година

Оперативен план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015 година

Прва измена на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015 година

Втора измена на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година

Прва измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година

Измени на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година

Трета измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година

Четврта измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2013 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2012-2013 година

Измени на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2012-2013 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2011 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2010 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2009 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2008 година

Оперативен план за активните политики за вработување за 2007 година