ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК

Право на паричен надоместок има невработено лице што било во работен однос најмалку 9 месеци непрекинато, или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци, пред престанокот на работниот однос.


 - ВРЕМЕ ЗА КОЕ СЕ ИСПЛАТУВА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК


 - ВИСИНА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК


 - БАРАЊЕ ЗА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК


 - КОЈ НЕ МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК


 - ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК


 - ЗАПИРАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК


 - МИРУВАЊЕ НА ИСПЛАТАТА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК

 

 

СООПШТЕНИЕ

Почитувани граѓани,

Со цел обезбедување социјална сигурност на лицата кои останале без работа поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата (а кои не беа опфатени со Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата во периодот од 2000 до 2004, донесен во 2008 година) се донесоа измени и дополнувања на овој Закон, кој влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување, односно денес - 21.02.2014 год.
    Правото на материјално обезбедување во вид на паричен надоместок согласно овој закон може да го оствари невработеното лице кое ќе поднесе барање до Агенцијата за вработување каде што е евидентирано, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, односно од денес 21.02.2014 година, па заклучно со ден 22.03.2014 год...

повеќе...