Агенција за вработување во рамките на постојната имплементација на Оперативниот План за активни мерки 2017 и проектот „Поддршка за вработување на млади“ финансиран од ЕУ, објавува: 


Јавен Оглас за учество во мерката Практиканство


До невработени лица (на македонски јазик) (на албански јазик)

До работодавачите (на македонски јазик) (на албански јазик)Изјава од работодавач 

Апликација за работодавач за учество во програматаПроектот „Поддршка за вработување на млади“ е финансиран во рамките на оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА Компонента 4). Активностите на проектот директно придонесуваат во достигнувањето на целите од Оперативниот План за активни мерки за 2017 година.