Агенцијата за вработување на Рапублика Македонија во рамките на проектот „Поддршка за вработување на млади“, финансиран од страна на Оперативната програма за “Развој на човечки ресурси 2007-2013“(ИПА Компонента IV), а врз основа на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2017 година, го објавува следниот:

Јавен повик за млади невработени лица за поднесување  апликација за учество во  „Обуки за побарувани занимања на пазарот на трудот“

Shpallje publike të rinjtë e papunë që të dorëzojnë aplikacion për pjesëmarrje në “Stërvitjen për aftësitë e kërkuara në tregun e punës”