Previous Next
Прегледај ги сите огласи
Previous Next
Прегледај ги сите огласи

Склучување договори за доделување средства од Посебниот фонд

( 22 Април 2016 година од 8,30 - 16,30 часот во Агенцијата за вработување на РМ)

more...

Отворен јавен оглас за учество во мерката Обуки кај познат работодавач

more...

Обука за стекнување дополнителни знаења и професионални вештини кои се побарувани на пазарот на трудот

 Монтер и инсталатер на сончеви панели

more...

Обука за напредни ИТ вештини 

Сите невработени лица  регистрирани  во Агенцијата за вработување на Република Македонија, како активни баратели на работа, се повикуваат да аплицираат за   учество во една од следниве обуки за напредни ИТ вештини:

JAVA Programmer SE7 Trainings

MCSD: Web Applications Programme Trainings 


more...

јавен оглас за регистрирани невработени лица заинтересирани за учество во мерката:
Обуки за странски јазици и Обуки за основни компјутерски вештини

more...

Список на за селектирани лица за регистрирање на фирми од ЦИКЛУС 2 ФАЗА 2 во рамките на Програмата Самовработување

more...

Список на селектирани и одбиени кандидати за Обука „Претприемништво и бизнис планирање“ во рамките на програмата - Самовработување

more...

Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година

more...

Оперативни Упатства за активни програми и мерки за вработување


more...

Обука и советување за претприемништво

more...

Ранг листи за кандидати кои биле на тестирање за Напредни ИТ вештини

more...

Обуката за подготовка за вработување и вештини за барање на работа

Обуката за подготовка за вработување и вештини за барање на работа се финансира и спроведува од ИПА Проектот „Поддршка за вработување на млади“ како Компонента Д преку АВРМ. Планираниот опфат на учесници во оваа мерка е 1.400 млади лица до 29 години евидентирани во АВРМ како активни баратели на работа на територијата на Р. Македонија...

more...

1  
сите информации

Посебен фонд за инвалидни лица за 2018 Година

Детали

Пазар на труд


Анализа на слободни работни места по центри за вработување, дејност на фирмите и најбарани 25 занимања

Повеќе


Анализа на бројот на невработени лица по центри за вработување, полова структура и образование

Повеќе


 Анализа на потреба од вештини на пазарот на трудот.

Повеќе

АНКЕТА

Дали сте задоволни од услугата на службеникот?
Пополнете ја анкетата на следниот линк.

повеќе