Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилникот за  водење на евиденциите во областа на трудот

Правилник за формата, содржината и начинотот на водењето на регистрите

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на регистрите

Правилник за изменување на правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на регистрите

Правилник за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица

Правилник за работно оспособување на инвалидни лица

Правилник за начинот на издавање мислење во постапката за регулирање привремен престој на странец заради работа