Управниот одбор на проектот Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места, на 05.12.2013 година одржа седница на која беа разгледани  барањата на фирмите кои аплицирале во ноемрискиот Јавен оглас .

Во прилог Ви се дадени список на фирми на кои им е одобрен кредитот од страна на УО, и список на фирми на кои не им е одобрено барањето за користење кредит од овој проект:
 
 
 
- Одобрени кредити
 
- Одбиени Кредити