Регистрирани пријави за засновани работни односи

Следуваат прегледи кои даваат приказ на регистрирани пријави за засновани работни односи (М-1 обрасци)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004