ПОДДРШКА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ - 2018 ГОДИНА: СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИ ЗА ОБУКА ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО


повеќе...
5.4 Поддршка за создавање нови работни места во граѓански организации
повеќе...
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕТТЕСТИРАЊЕТО ЗА УЧЕСТВО ВО ОБУКИ ЗА НАПРЕДНИ ИТ ВЕШТИНИ - 2018 ГОДИНА 
повеќе...
Програмата за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија и социјални претпријатија – мерка 2.5 

повеќе...

Список на селектирани кандидати за:

- Самовработување (Циклус 2)

- Старт–ап бизниси за млади до 29 година

- Самовработување лица со попреченост 

повеќе...

Програма за поддршка на микро, мали и средни претпријатија за 2017 година (2.1 а)

повеќе...

Програма за поддршка на микро, мали и средни претпријатија за создавање нови работни места за млади лица до 29 години за 2017 година (2.1 б)

повеќе...

СПИСОК НА ОДОБРЕНИ И ОДБИЕНИ ПРАВНИ СУБЈЕКТИ ЗА МЕРКАТА 3.1 ОБУКА КАЈ ПОЗНАТ РАБОТОДАВАЧ - 2017 ГОДИНА

повеќе...
Список на одобрени/одбиени правни субјекти за мерката 3.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување - 2017 година
повеќе...

Список на одобрени правни субјекти (пријави од 11.05.2017 до 31.06.2017 година) за мерката 3.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување

Список на одбиени правни субјекти (11.05.2017 - до 31.06.2017 година) за мерката 3.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување

СПИСОЦИ НА ОДОБРЕНИ И ОДБИЕНИ БИЗНИС ПЛАНОВИ ОД СТРАНА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРОЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ - II оглас во 2017 година (месец Маj 2017)

повеќе...

СПИСОЦИ НА ОДОБРЕНИ И ОДБИЕНИ БИЗНИС ПЛАНОВИ ОД СТРАНА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРОЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ НА МЛАДИ ЛИЦА ДО 29 ГОДИНИ - II ОГЛАС ВО 2017 ГОДИНА (МЕСЕЦ МАJ 2017)

повеќе...

СПИСОК НА ФИРМИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ПРОЕКТОТ КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (микро и мали претпријатија) ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ДО 29 ГОДИНИ - ВТОР ЈАВЕН ОГЛАС: МАЈ (од 03.05.2017 до 16.05.2017 година)

повеќе...

СПИСОК НА ФИРМИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ПРОЕКТОТ КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (микро и мали претпријатија) ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА - ВТОР ЈАВЕН ОГЛАС: МАЈ (од 03.05.2017 до 16.05.2017 година)

повеќе...

Список на одбиени правни субјекти (05.04.2017 - до 10.05.2017 година) за мерката 3.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување

Преземи

Список на одобрени и одбиени бизнис планови во рамките на Проектот Самовработување со кредитирање

повеќе...

Ранг листа на кандидати за обуки JAVA Programmer SE7 - 6 циклус 

Ранг листа на кандидати за обуки MICROSOFT official training for MCSD: Web Application - 6 циклус

Ранг листа на кандидати за обуки за JAVA Programmer

Ранг листа на кандидати за обука за MCDS: Web Applications

СЕЛЕКТИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОДДРШКА ПРЕКУ ПРОГРАМАТА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ