Список на одобрени/одбиени правни субјекти (пријави од 01.07.2017 до 31.08.2017 година) за мерката 3.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување (октомври 2017 година)
повеќе...

Список на одобрени правни субјекти (пријави од 11.05.2017 до 31.06.2017 година) за мерката 3.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување

Список на одбиени правни субјекти (11.05.2017 - до 31.06.2017 година) за мерката 3.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување

СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА - САМОВРАБОТУВАЊЕ 2017 

повеќе...

СПИСОК НА ОДОБРЕНИ И ОДБИЕНИ ПРАВНИ СУБЈЕКТИ ЗА МЕРКАТА 3.1 ОБУКА КАЈ ПОЗНАТ РАБОТОДАВАЧ - 2017 ГОДИНА

повеќе...

СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА - САМОВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТИ - 2017 година
повеќе...
СЕЛЕКЦИЈА НА ФИРМИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊА - ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА МИКРО, МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 2017 ГОДИНА
повеќе...

СПИСОЦИ НА ОДОБРЕНИ И ОДБИЕНИ БИЗНИС ПЛАНОВИ ОД СТРАНА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРОЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ - II оглас во 2017 година (месец Маj 2017)

повеќе...

СПИСОЦИ НА ОДОБРЕНИ И ОДБИЕНИ БИЗНИС ПЛАНОВИ ОД СТРАНА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРОЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ НА МЛАДИ ЛИЦА ДО 29 ГОДИНИ - II ОГЛАС ВО 2017 ГОДИНА (МЕСЕЦ МАJ 2017)

повеќе...

СПИСОК НА ФИРМИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ПРОЕКТОТ КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (микро и мали претпријатија) ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ДО 29 ГОДИНИ - ВТОР ЈАВЕН ОГЛАС: МАЈ (од 03.05.2017 до 16.05.2017 година)

повеќе...

СПИСОК НА ФИРМИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ПРОЕКТОТ КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (микро и мали претпријатија) ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА - ВТОР ЈАВЕН ОГЛАС: МАЈ (од 03.05.2017 до 16.05.2017 година)

повеќе...

Список на одбиени правни субјекти (05.04.2017 - до 10.05.2017 година) за мерката 3.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување

Преземи

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕТТЕСТИРАЊЕТО ЗА УЧЕСТВО ВО ОБУКИ ЗА НАПРЕДНИ ИТ ВЕШТИНИ ОД ОП ЗА 2016 ГОДИНА повеќе...

Список на одобрени и одбиени бизнис планови во рамките на Проектот Самовработување со кредитирање

повеќе...

Ранг листа на кандидати за обуки JAVA Programmer SE7 - 6 циклус 

Ранг листа на кандидати за обуки MICROSOFT official training for MCSD: Web Application - 6 циклус

Ранг листа на кандидати за обуки за JAVA Programmer

Ранг листа на кандидати за обука за MCDS: Web Applications

СЕЛЕКТИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОДДРШКА ПРЕКУ ПРОГРАМАТА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ